حسابان وب

مرور برچسب

دادنامه 455

دادنامه ۴۵۵ مورخ ۸۸/۵/۲۵ (در خواست ابـطال بنـد ۳ راجـع بـه مــاده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالياتهااز بخشنامه…

شاکي:آقاي محمد مهدي ناظميان. مـوضـوع شـکـايـت و خـواسـته: ابـطال بنـد 3 راجـع بـه مــاده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم از بخشنامه شماره 13530مورخ 27/7/1384…