مرور برچسب

دادنامه 330

بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمين جرايم دوران تقسيط)

  به پيوست تصوير رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره…

باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومي(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب…