حسابان وب

مرور برچسب

دادنامه : 219

دادنامه ۲۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۹(شمول قراردادهای حمل به کسر حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

عطف به نامه شماره 269472/30 مورخ 24/12/89 به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به…