نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خود اظهاري کارشناسان رسمي دادگستري

دستورالعمل ۲۷۶۶۶/۳۶۳/۲۳۲ مورخ۸۸/۳/۱۱(خود اظهاري کارشناسان رسمي دادگستري)

احتراماً، به پيوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري به نمايندگي از کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري سراسر کشور وسازمان امور مالياتي کشور در اجراي…