حسابان وب

مرور برچسب

خوداظهاري كانون سردفترداران ودفتر ياران

بخشنامه ۳۳۴۱۵/ ۴۳۳/۲۳۲مورخ۸۸/۳/۲۴(صورتجلسه خوداظهاري بين کانون سردفترداران ودفتر ياران وسازمان امورمالياتي دراجراي ماده…

احتراماً، به پيوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين کانون سر دفتران و دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و…