حسابان وب

مرور برچسب

خوداظهاري صاحبان مشاغل امور صنفي

تفاهم نامه ۵۰۱۰۵ مورخ ۸۸/۴/۱۹(خوداظهاري درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي در اجراي ماده…

پيـرو بنـد 18 الگـوي يـک تفـاهم خـوداظهاري درآمد مشمول ماليات وماليات عـمـلکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفي موضوع دستورالعمل شـمـاره 126190 مـورخ 5/12/87 و در اجـراي بنــد 5…

تفاهم نامه ۲۸۴۱۱ مورخ۸۸/۳/۱۲(توافق و تفاهم خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي)

پـيـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره 126190 مـورخ 5/12/87 و نـامـه شـمـاره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاري ماليات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفي به پيوست…