حسابان وب

مرور برچسب

خوداظهاري سردفتران

قابل توجه اعضاي کانون سردفتران و دفتر ياران و سازمان نظام مهندسي ساختمان

جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع ، توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي كشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1392 صاحبان…