نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خطر ذاتی

مبانی قضاوت حرفه‌ای

بخش اول در حسابرسی صورت‌های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی دارد به طوری که تمام مراحل حسابرسی (برنامه‌ریزی، اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت همراه است. اگر چه این قضاوت با انواع…

پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰…

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی ،استاندارد حسابرسی بخش 200 با عنوان ” اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ را تجديد نظر كرده است .انتشار استاندارد…