نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

تصويب نامه ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۸۸/۱۱/۴(آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷)

 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13811/ص/87 مورخ 12/8/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) الحاقي به…