مرور برچسب

خدمات بانکي و اعتباري

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري

هدف . به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجراي موثرتکاليف مقرر در آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت…