مرور برچسب

خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني

نقدي بر نحوه عملكرد بعضي از بانك‌ها در قراردادهاي مشاركت مدني

عباس وفادار* كبري پورقنبري** تامين منابع مالي كافي براي تامين نقدينگي شركت‌هاي فعال در بخش خصوصي يكي از چالش‌هاي اصلي پيش‌روي آنان است. بيشتر اين شركت‌ها براي تامين منابع مورد…