حسابان وب

مرور برچسب

حكم ماده 197 قانون مالياتها

بخشنامه۶۰۱۵۹ /۸۴۳۲/۲۰۱م ۸۱/۱۰/۲۲(حکم ماده ۱۹۷قانون مالياتهاجريمه۱%کل مبلغ قرارداد)

چون بقرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حکم ماده 197قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تعلق جريمه بميزان يک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم بموقع قرارداد به اداره امور مالياتي…