مرور برچسب

حق بیمه زنان خانه دار

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه از مزیت های بیمه زنان خانه دار است

به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه، بتوانند با…