مرور برچسب

حقوق موديان

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت سيزدهم) حقوق موديان در نظام مالياتي ايران

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ در قانون ماليات‌هاي مستقيم، همانگونه که براي موديان مالياتي، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده، حقوقي را نيز براي آنان در نظر…

دانستني هاي مالياتي(قسمت دوم)موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود به گونه اي که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين…