نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حقوق موديان مالياتي چيست؟

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت سيزدهم) حقوق موديان در نظام مالياتي ايران

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ در قانون ماليات‌هاي مستقيم، همانگونه که براي موديان مالياتي، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده، حقوقي را نيز براي آنان در نظر…

حقوق موديان مالياتي چيست؟

 در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.