مرور برچسب

حقوق ماليات دهنده

دانستني هاي مالياتي(قسمت دوم)موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود به گونه اي که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين…