نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حقوق بازنشستگی

ملاک حقوق ‌بازنشستگی

پس از طرح زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر مبنای مـحـاسبـه حـقـوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد امکان ‌محاسبه ‌مستمری‌ بازنشستگان…