نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابهاي دريافتني

استاندارد حسابرسي ۸۰۰ گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص

هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌ است‌ كه‌ بايد علاوه‌ بر استانداردها و راهنماييهاي‌ ارائه‌ شده‌ در ساير استانداردهاي‌…