حسابان وب

مرور برچسب

حسابرسی مربوط به اثر کووید 19

واکنش هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در زمینه ملاحظات حسابرسی مربوط به اثر کووید ۱۹

تام سیدنشتاین (TOM SEIDENSTEIN) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی واطمینان بخشی (IAASB) گزارش رویدادهای جدید در زمینه پاسخ به کووید 19 را منتشر کرده است.