حسابان وب

مرور برچسب

حسابرسی مبارزه با فساد

آیا حسابرسان متهمان به سستی، ضعف و ناکارائی در مبارزه با فساد و نادرستی‌ها هستند؟

ناصر محامی مدت‌های مدیدی اســت حسابرسان و اعضا جامعه حسابداران رسمی، شاید از آنجا که دارای پشتوانه کافی نزد سیاســتمداران، مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همینطور نهاد قدرت نیســتند…