مرور برچسب

حسابرسی عملکرد

اعتراف رئیس سابق دیوان محاسبات

روش دیوان محاسبات در حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها را اشتباه است و دیوان محاسبات باید به جای بررسی یکساله عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها این رسیدگی را به صورت روزانه انجام دهد و هر سه ماه…