نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابرسي عملياتي

تصويب نامه شماره ۱۴۷۰۴۲/ت ۵۱۵۱۸ه مورخ ۹۳/۱۲/۴(تعين شرکت‌های دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی)

وزارت اموراقتصادي و دارايي  هیأت‌وزیران در جلسه 26/11/1393 به پیشنهاد شماره 176281/61 مورخ 29/10/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (218) قانون برنامه پنجساله…