حسابان وب

مرور برچسب

حسابرسي داخلي

كنترل داخلي و مسووليت پذيري

مقدمه: در ادبيات حسابرسي مفهوم كنترل‌هاي داخلي و مسووليت‌پذيري مديريت در قبال تصميمات گرفته شده در سازمان همواره مورد پردازش قرار گرفته و نقش و جايگاه مديريت سازمان به عنوان فرد…

هنر حسابرسي داخلي

با توجه به اينكه ما در قرن بيست و يكم به سر مي‌بريم و از پيامدهاي اين قرن، امكان‌پذير بودن تصور هر نوع تغييري در اذهان است، اين سوال مطرح مي‌شود كه پس از تغييرات مربوط به…

نظام راهبري بانك‌ها

سال‌ها است، حسابداران رسمي، اساتيد دانشگاه و ديگر كارشناسان مالي و مديريت مزاياي نظام راهبري شركت‌ها (حاكميت شركتي) را در سخنراني‌ها، مقالات و كتاب‌هاي خود بر‌شمرده‌اند. اما شايد…