مرور برچسب

حسابداری

نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نظرخواهی همگانی راجع به الزامات احتمالی جدید حسابداری برای ادغام و تملک شامل شرکتهای هم گروه و ترکیبات تجاری زیر کنترل…