حسابان وب

مرور برچسب

حسابداری سوانح طبيعي

حسابداري خسارات ناشي از زلزله و ساير سوانح طبيعي و مخارج بازسازي آن

۱- چنانچه ميزان خسارت وارده با اهميت باشد ، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته داراييهاي خسارت ديده ، متناسب با درصد خسارات وارده كه توسط كارشناسان ذيصلاح تعيين مي گردد ، كاهش داده…