مرور برچسب

حذف مرخصي زايمان

دادنامه ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹(نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان)

در خصوص شکايت خانم مونا طاوسي به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان، شعبه مذکور پس از تبادل لايحه و استماع نظرات طرفين رأي به ورود شکايت مشاراليها و الزام وزارت متبوع…