حسابان وب

مرور برچسب

حذف صفر از پول ملی در شرایط گذار اقتصادی ضروری است.