نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حد نصاب معاملات کوچک جهت ارسال بصورت تجمیعی

تعیین حد نصاب معاملات کوچک جهت ارسال بصورت تجمیعی وحدنصاب ثبت اموال به عنوان هزینه درسال ۹۹

باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ معاملات کوچک تر از پنج…