نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حد نصاب معاملات سال 1403

نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوب شد

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دو میلیارد وصد میلیون ریال(دویست و ده میلیون تومان) –…