نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حد نصاب معاملات ارسال بصورت تجمیعی سال 1399

تعیین حد نصاب معاملات کوچک جهت ارسال بصورت تجمیعی وحدنصاب ثبت اموال به عنوان هزینه درسال ۹۹

باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ معاملات کوچک تر از پنج…