نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حد مجاز فروش مودیان

حد مجاز فروش چیست؟

مقدمه : قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است تا برای فروش مودیان حد مجاز تعیین کنند با توجه به ماده ۶ این قانون سقف فروش برای…