نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حداقل مزد95

مانع افزایش مزد کارگران نشوید.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره افزایش مزد سال ۹۵ گفت: معتقدیم که برای سال آینده نیز باید دستمز همه سطوح مزدی بصورت یکپارچه و هماهنگ افزایش…