مرور برچسب

حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی

قیمت گذاری حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با هدف حمایت از تولید

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: یکی از کارهایی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای حمایت از تولید صورت خواهد گرفت، اعمال سیاستهای تبعیضی و ترجیحی در قیمت گذاری حاملهای انرژی…