نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جهان، ما و هفته حسابداری

جهان، ما و هفته حسابداری

نظام‌الدین ملک‌آرائی* فدراسیون بین‌المللی حسابداران که در پی نیاز به ایجاد یک تشکل حرفه‌ای جهانی در سال 1977 تشکیل شد در حال حاضر دارای 179 انجمن حرفه‌ای عضو در سه گروه پیوسته…