حسابان وب

مرور برچسب

جعل چک

جعل و نکات قانونی آن

جرم جعل عبارت است از ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته‌یی…