حسابان وب

مرور برچسب

جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۹۹/۱۲/۶(تلخیص و تجمیع بخشنامه هامربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

توضیح سایت تازه های حسابداری: الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) این بخشنامه را اینجا مشاهده کنید. بخشنامه مذکور در خصوص تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری…