مرور برچسب

جریمه بنگاههای تولیدی که اصل بدهی مالیاتی خود را بپردازند بخشیده می‌شود