نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه۱۷/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۱۶(جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر مي گردد: