حسابان وب

مرور برچسب

جرایم نقدى اشتغال کاریابى بدون پروانه کار

تعیین میزان جرایم نقدى اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون پروانه کار

براین اساس، میزان جرایم نقدی برای بار اول تخلف از قانون پنجاه میلیون ریال، میزان جرایم نقدی برای بار دوم تخلف از قانون دویست و پنجاه میلیون ریال و میزان جرایم نقدی برای بار سوم…