نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جرائم مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۹۸/۹/۲۷ (بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه مذکور ، شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

با تشخیص قاضی؛ مرتکبان جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قانونی از سوی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی موافقت…