نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جایگاه مالیات سبز

مالیات سبز یا جریمه سیاه؟

عباس عبدی این گزاره از کنفوسیوس فیلسوف چینی زیاد تکرار شده است که: «هر ظلمی در جهان از ظلم بر کلمات آغاز می‌شود.» جمله عجیبی است و ما اکنون با پوست و گوشت و استخوان خود آن را…

مالیات سبز

محسن حاجی میرزایی-دبیر هیات دولت واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برای تولید خود هزینه هائی را متحمل می شوند و با احتساب این هزینه ها در حسابهای مالی خود و پس از کسر هزینه…