حسابان وب

مرور برچسب

ثبت نام دريافت کد اقتصادي

ثبت نام دريافت کد اقتصادي

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي گفت: در راستاي اجراي طرح تحول مالياتي به زودي ثبت نام از اشخاص حقوقي و شرکت ها براي صدور کارت منحصر به فرد و کد اقتصادي آغاز مي شود.