حسابان وب

مرور برچسب

ثبت حقوق سامانه کارمند ایران

تصویب آیین نامه ثبت اطلاعات کارمندان و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران…