حسابان وب

مرور برچسب

تکالیف ماليات بر ارث

تکاليف و وظايف ادارت امورمالياتي و اشخاص ثالت در خصوص ماليات بر ارث

در اين بررسي تلاش مي شود به اختصار بخش هايي از ماليات بر ارث شامل تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ، تکاليف و وظايف ادارات امور مالياتي و نيز اشخاص ثالث مورد مطالعه و کنکاش قرار…