نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

توقیف اموال

آشنایی با مقررات توقیف اموال

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با…