نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

توافق مالیاتی

شرايط توافق ادارات کل امور مالياتي با نظر اتحاديه مربوط براي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵…

شرايط توافق ادارات کل امور مالياتي با نظر اتحاديه مربوط، براي ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم اعلام شد. 

اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ تفویض شد.

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت پيوست ، درآمد…