حسابان وب

مرور برچسب

توافق مالیاتی با اتحادیه

شرايط توافق ادارات کل امور مالياتي با نظر اتحاديه مربوط براي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵…

شرايط توافق ادارات کل امور مالياتي با نظر اتحاديه مربوط، براي ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم اعلام شد.