حسابان وب

مرور برچسب

تنقیح و تلخیص بخشنامه های 14سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۷۲۷مورخ۱۴۰۰/۲/۵(اصلاح بند ۲-۳۷ بخشنامه مقاطعه کاران)

پیرو ابلاغ بخشنامه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ۹۹/۱۲/۲۰ موضوع ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد ۳۸ و ۴۱ قانون ، سازمان تامین اجتماعی اصلاح بند ۲-۳۷ بخشنامه مقاطعه کاران را ابلاغ کرد.

بخشنامه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱مورخ۹۹/۱۲/۲۰(تنقیح و تلخیص بخشنامه های ۱۴سازمان تامین اجتماعی )

توضیح سایت تازه های حسابداری: - اصلاح بند ۲-۳۷ بخشنامه مقاطعه کاران (همین بخشنامه) را اینجا ببینید. - اصلاح توجه ذیل بند 6-40  و الحاق بند 2-49 (همین بخشنامه) را اینجا ببینید. -…