حسابان وب

مرور برچسب

تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومي

بخشنامه ۵۴/۸۸۲۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۵(آيين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومي کشور)

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيحسابي و اداره کل امور مالي ذيحسابي  بر اساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ…