حسابان وب

مرور برچسب

تمديد ارسال معاملات

بخشنامه ۵۱۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(تمديد مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلي کليه فصول سال هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲و فصل بهار سال…

پيرو بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و دستورالعمل تمديد شماره 502/93/200 مورخ 14/02/1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون…

بخشنامه ۵۰۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۱۴(تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات همه فصول سالهاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ )

پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با…

بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي سال ۱۳۹۱و سه فصل اول سال۱۳۹۲)

 پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 7/3/1392 و 7151/200 مورخ 22/4/1392 در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به درخواست…